Upah Tak Seimbang

Sabtu, 27 November 2021 – 07:27 WIB WIB

Upah Tak Seimbang. Karikaturis: Ashady